Usluge

Naše uslugeOdlazak u MUP

Sve u vezi sa produženjem registracije možete da obavite kod nas, uključujući i izdavanje registracionih nalepnica, dakle bez odlaska u MUP i bez čekanja redova.

Usluge Bugarski Plus

Kupoprodajni ugovor

Procedura kupoprodaje automobila nije validna i u skladu sa zakonom ako nije utvrđena kupoprodajnim ugovorom koji se overava kod javnog beležnika (notara). Postojanje ovog pravnog akta je veoma važno podjednako za kupca i prodavca, a štiti interese obe strane i sprečava eventualne prevare. Prilikom popunjavanja ugovora važno je obratiti pažnju da li je prodavac vlasnik vozila ili osoba koja ima overeno ovlašćenje da vozilo može prodati i preneti na kupca. Kupoprodajni ugovor je dokaz da je vozilo kupljeno ali sledeći važan korak je da vozilo prenesete na sebe.

Usluge Bugarski Plus

Ovlašćenje (punomoć)

Ovlašćenje za auto je punomoćje kojim vas vlasnik vozila ovlašćuje da možete vršiti određenu radnju njegovim vozilom, ili da možete u njegovo ime i za njegov račun raspolagati pravima koja on ima na ovoj stvari. Čest je slučaj da je vlasnik odsutan, a ističe registracija vozila, ili je potrebno da za njega zaključite neki ugovor vezan za auto, da prodate auto ili da podnesete poresku prijavu.

Ovlašćenje se daje sa određenom svrhom, tako da je važno da bude što preciznije. Jako je bitno tačno navesti radnje koje punomoćnik može da vrši u ime i za račun vlasnika vozila.

Usluge Bugarski Plus

Plaćanje računa

Sve Vaše račune možete plaćati kod nas. Uštedite svoje vreme, plaćajte brzo i jednostavno i po povoljnim uslovima.

Usluge Bugarski Plus