OSIGURANJE OD AUTO-ODGOVORNOSTI

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski oblik osiguranja koji je obavezan prilikom registracije motornih vozila u saobraćaju. Ovaj vid osiguranja pruža zaštitu vlasnicima ili korisnicima vozila od potencijalne odgovornosti kada svojim vozilom prouzrokuju štetu trećim licima.

Osiguranje od auto-odgovornosti pokriva sledeće situacije:

  1. Štete Trećim Licima: Osiguranje pokriva troškove štete koja je prouzrokovana trećim licima usled upotrebe motornog vozila. Ova šteta može uključivati smrt, telesne povrede, narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje imovine.
  2. Izuzeci: Međutim, važno je napomenuti da osiguranje od auto-odgovornosti ne pokriva štetu na samom vozilu vlasnika ili korisnika. Takođe, šteta na stvarima koje se prevoze vozilom nije obuhvaćena ovim osiguranjem.

Prema novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, vozači su takođe dužni da u svojim vozilima imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi, koji moraju da pokažu na zahtev nadležnih službenih lica.

Bonus-Malus Sistem:

U skladu sa Bonus-Malus sistemom, vozači mogu biti nagrađeni popustom ili kažnjeni povećanjem cene polise osiguranja u zavisnosti od njihovog ponašanja u saobraćaju. Ovaj sistem funkcioniše na sledeći način:

  1. Bonus: Vozači koji su bezgrešno vozili i nisu izazvali saobraćajne nezgode tokom određenog perioda vremena mogu ostvariti pravo na bonus, odnosno popust pri kupovini polise osiguranja.
  2. Malus: Sa druge strane, vozačima koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama ili su izazvali štetu povećava se cena polise osiguranja, što se naziva malus.

Prebacivanje Bonusa:

Da bi se ostvario maksimalni popust na cenu polise osiguranja, vozači mogu prebaciti bonus na novu polisu prilikom prodaje starog vozila. Potrebno je sačuvati relevantnu dokumentaciju kao što su fotokopija polise osiguranja, potvrda o odjavi vozila ili overeni kupoprodajni ugovor. Maksimalni popust se može ostvariti ako vozač u periodu od tri godine ne izazove nijednu saobraćajnu nezgodu.

Osiguranje od auto-odgovornosti je ključni korak ka zaštiti sebe i drugih u saobraćaju, obezbeđujući mir uma i finansijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih situacija na putu.